Your Ad Here

खास तुझ्यासाठी लिहावं असं कधी वाटलं नाही 

प्रेमाने तू जवळ करावं असं कधी वाटलं नाही 

 

मनातील भाव क्षणभर थबकले 

हृदयातील शब्द कागदावर ओघळले 

तुझ्या प्रीतीचे कवडसे मनावर उमटले  

तरी तुला भान हरपून पहावंसं वाटलं नाही 

 

काजळ रात्रीत ही प्रेम तुझे उजळले 

माझ्या अंतरीच्या काठास स्पर्शून गेले 

तुझे प्रेम माझ्या ओंजळीत भरलेले  

तरी तुला ते  हृदयात ओतावंसं वाटलं नाही 

 

तरी याचा खेद नाही, खंत वाटली नाही 

मी तुझ्यासाठी तडफडणं, याशिवाय आता  काही उरलं नाही … 

This entry was posted on Wednesday, April 29, 2009 at 7:27 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Post a Comment